Baldrs Draumar | Keningsting (new song)

Baldrs Draumar | Keningsting (new song)

Check this out! Baldrs Draumar released their second full-length album ‘Aldgillissoan and is ready to show their Furious Frisian Folkmetal to the masses! Check the song ‘Keningsting’ from the album.

Baldrs Draumar is a Frisian band which is using has been raiding the stages since 2009 promoting their epic and thundering Folkmetal. The special thing about their music is, that they use Frisian lyrics. After releasing their first full-length album “Forfedres Fortellinger” in 2011 the band decided to focus on their own Frisian roots and language changing their line-up, performance and musical style slightly to become one of the most brutal Folkmetal bands around. Now, in 2015, Baldrs Draumar releases its second full-length album “Aldgillissoan” and is ready to show their ‘Furious Frisian Folkmetal’ to the masses!

Just sing along:

It is hjerstwaar yn ‘e wrâld en de dagen wurde skier
Mar minsken jong en âld komme nei de beam fan fier

Asega is it tingtiid? De tiid is kaam om te kiezen
Sa is it! Fryslân’s soannen it ting sil jim in kening jaan
Rûn tûzen fjurren wurdt sprutsen oer moarn,
Oer de nije kening Aldgillissoan

Wêda’s segen sil der ha, oan him sil ik in offer bringe
Mei it knyft djip yn myn fleis dript it bloed my oer de fingers
Kervjend yn myn eigen boarst sil ik help oan ieneach freegje
Om te bringen op it skyld de man dy’t eare en rykdom takomt

Oanfurdigje myn offer!
Stean ús by!
Oanfurdigje myn offer!
Stean ús by!

Mei goadefroulju praat er en mei Nertha op syn hân
Sil oer de lannen hearskje, Aldgillissoan

Dan wurdt it stil
Oant de Asega ropt:

Folk fan Fryslân, soannen fan Inguz,
Harkje nei wat ik sis
Op it skyld sil heven wurde
De man dy’t troch ús útkard is

Rêdbâd…. Aldgillissoan!

More information: www.facebook.com/baldrsdraumarofficial

About the author

Chief Editor & Founder of PitKings and proud metalhead.

View all articles by Anton Riemersma